cross-699617_960_720.jpg

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Kiedy dziecko może przystąpić do I Komunii Świętej?

  Zgodnie z dekretem Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera w Diecezji Warszawsko-Praskiej I Komunia Święta jest udzielana pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej. 

  /pełny tekst dekretu/
 • Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie dzieci ze strony Parafii?

  Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Ko­munii Świętej jest Proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są inni księża pracujący w para­fii oraz katecheci.

 • Czy przez fakt, że w trzeciej klasie katechetą dziecka jest ksiądz z Parafii dziecko jest automatycznie zapisane na listę do przygotowania?

  Nie. Ksiądz może przekazać w klasach, które uczy informacje dotyczące przygotowania oraz może rozdać karty zgłoszenia (chociaż to nie jest jego obowiązkiem). Potwierdzeniem zgłoszenia jest czytelnie wypełniona i podpisana przez rodziców/opiekunów dziecka karta zgłoszenia, którą przekazuje się do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie. Rodziny mieszkające poza Parafią MB Częstochowskiej zgłaszają się do przygotowania w swoich parafiach.

 

 • Kiedy zgłosić dziecko do przygotowania? 

  Zgłoszenia przyjmowane są od początku roku szkolnego, w którym odbędzie się I Komunia. Z racji tego, że grupa komunijna może składać się także z dzieci mieszkających na terenie innych parafii czas na decyzję, gdzie dziecko przystąpi do sakramentów mija z końcem września.

 • Co w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza terenem Parafii swojego zamieszkania? 

  Miejscem pogłębiania i rozwijania życia sakramentalnego jest własna parafia zamieszkania. W związku z tym przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej oraz Sakramentu Pokuty i Pojednania powinno odbywać się w parafii zamieszkania dziecka. Należy pamiętać, że takie przygotowanie oprócz elementów wtajemniczających, ma także na celu budzenie świadomości jedności wspólnoty parafialnej, zarówno u dzieci jak i rodziców. W uzasadnionych przypadkach I Komunia Święta i Sakrament Pokuty i Pojednania może odbyć się poza parafią zamieszkania. Wymagana jest wtedy zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na przygotowanie i udzielenie sakramentów razem z grupą szkolną, którą należy uzyskać i przedstawić do końca września.

 • Dziecko nie uczestniczy w lekcjach religii lub zostało zapisane na etykę.

  Zgodnie z oświadczeniem Komisji Wychowania Katolickiego KEP z 11 września 2014 r. "uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”. /pełny tekst oświadczenia/To samo dotyczy dzieci, które w klasie pierwszej i drugiej nie uczestniczyły w szkolnych lekcjach religii. W takim przypadku przygotowanie musi zostać odłożone w czasie do momentu uzyskania przez dziecko pozytywnej oceny z religii z poprzednich lat nauczania, zgodnie z " Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Rzymsko-katolickiej w szkołach", § 8. /pełny tekst/

Oceny z religii, zachowanie podczas lekcji (opinia katechety) mają decydujący wpływ na dopuszczenie dziecka do I Komunii Świętej.


 • Dziecko nie zostało do tej pory ochrzczone.

  Chrzest jest pierwszym sakramentem, bez którego niemożliwe jest udzielanie innych sakramentów. W przypadku gdy dziecko jest nie ochrzczone należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do I Komunii w momencie zapisywania dziecka do przygotowań. Chrzest dziecka, które ukończyło 7 rok życia wymaga dodatkowych formalności. 

  Każda rodzina w momencie zgłaszania dziecka do I Komunii przekazuje informację dot. miejsca i daty Chrztu. Brak informacji o Chrzcie (odnotowanej w księgach naszej Parafii lub na oddzielnej metryce z innej parafii) uniemożliwia dziecku przystąpienie do I Komunii świętej i Spowiedzi. Metryki Chrztu z innych Parafii dostarczamy do końca roku kalendarzowego. 

 • Co w przypadku, gdy rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym?

  Powodem takiego stanu mogą być np. formalne przeszkody do zawarcia związku sakramentalnego, czyli jedno (lub dwójka) z rodziców zawarło już ślub kościelny a teraz żyje w drugim związku. O ważności/nieważności sakramentu małżeństwa orzeka sąd biskupi. 

  Innym przypadkiem jest sytuacja gdy pomiędzy rodzicami dziecka nie ma przeszkód natury formalnej (świadomy wybór życia w związku cywilnym lub w konkubinacie). Zarówno pierwszy jak i drugi przypadek uniemożliwia otrzymanie rozgrzeszenia i przystąpienia do Komunii świętej. Uroczystości komunijne dziecka nie stanowią tutaj wyjątku od tej reguły. Troskę o aplikowanie łask płynących z sakramentów świętych w takich przypadkach powierza się w pierwszej kolejności rodzicom chrzestnym (są oni wybrani do pomocy w religijnym wychowaniu dziecka), następnie innym członkom rodziny (dziadkom, starszemu rodzeństwu). 

  Rodzice dziecka powinni poinformować księdza o swojej sytuacji. Gdy chodzi o rodziców, między którymi nie ma formalnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa czas przygotowania dziecka do I Komunii jest dobrą okazją, aby podjąć konkretne kroki do uregulowania swojej sytuacji. Należy pamiętać, że przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa wymagają odpowiedniej ilości czasu. 

  Na inne, tego typu pytania można uzyskać odpowiedź osobiście w kancelarii parafialnej u każdego z księży.  opr. Ks. Krzysztof

 

Copyright © 2024 Parafia MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze

Search